OFERTA: PROJEKTY BUDOWLANE


Przygotowujemy kompletny projekt budowlany:

  • Projekt zagospodarowania terenu
  • rojekt architektoniczny
  • Projekt konstrukcyjny
  • Projekt instalacji sanitarnych
  • Projekt instalacji elektrycznej
  • Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projekt zagospodarowania terenu
Pierwszym elementem jest części opisowa zawierająca opis stanu istniejącego działki oraz stanu projektowanego działki i projektowanego budynku. Kolejnym część rysunkowa to rysunek wykonany na mapie do celów projektowych z wrysowanym w działkę domem, jego wymiarami, odległościami od granic oraz planowanymi przyłączami.

Projekt architektoniczny
W skład wchodzi również części opisowej zawierającej podstawowe wielkości projektowanego domu jak powierzchnia użytkowa, zabudowy, kubatury itp. a także przyjęte rozwiązania technologiczno - materiałowe. Projekt architektoniczny obejmuje również rysunki wszystkich elewacji budynku, rzuty każdej z kondygnacji oraz przekroje budynku.

Projekt konstrukcyjny
Opis jest nieodzownym elementem, którego głównym elementem są obliczenia statyczne na podstawie których określa się wymiary konstrukcji tak aby w przyszłości "wytrzymała" obciążenia np.: grubość stropów. W tej cześci projektu znajduje się również opis konstrukcji np.: rodzaj fundamentów i zastosowanego betonu i zbrojenia do ich wykonania, ścian konstrukcyjnych itd. Projektant na podstawie opinii geotechicznej określa wielkość i rodzaj fundamentów pod przyszły bydynek. Część rysynkowa zawiera m.in. rzuty fundamentów z układem zbrojenia, rzuty stropów z układem zbrojenia, rzut więżby dachowej.

Projekt instalacji sanitarnych
Opis zawiera przyjęte roziwiązania technologiczno–materiałowe instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej; gazowej, wentylacji. Części rysynkowa zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji z konkretnymi instalacjami ich rozwinięcia i aksonometrie.

Projekt instalacji elektrycznej
W opisie znajdują się przyjęte rozwiązania technologiczno–materiałowe instalacji elektrycznej. Część rysunkowa zawiera rzuty kondygnacji oraz ewentualnie rozwinięcie.

Projekowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, wyrażone wskaźnikami zużycia energii pierwotnej EP i energii końcowej EK podane w kWh/m2rok. Ponadto w projekcie należy zamieścić wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz uzyskane od dostawców mediów technicznych warunków planowanych przyłączy. Obowiązkowo należy zamieścić oświadczenia projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z zasadami i wiedzą techniczną oraz prawem budowlanym oraz dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby.