OFERTA: MAPY ANALOGOWE I NUMERYCZNE


Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne, sporządzane przez geodetę w skali 1:500 lub 1:1000, mające na celu zobrazowanie sytuacji panującej w terenie. Jest to zarówno aktualizacja mapy zasadniczej jak i całkowicie nowe opracowanie w przypadku gdy brak jest podkładu mapowego. Treścią mapy do celów projektowych są m.in. granice nieruchomości (działek), linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu według ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taka mapa określa usytuowanie budynków, ogrodzeń, studni, skarp, obiektów drogowych i kolejowych, elementów infradtruktury uzbrojenia terenu nadziemnego i podziemnego oraz innych szczegółów dla zleceniodawcy lub projektanta. Obszarem aktualizacji jest pas ok. 30m wokół przedmiotowej inwestycji.


Warto pamięta, że mapa ma określoną terminowo ważność, dlatego należy przedstawić jak dana inwestycja będzie się rozkładaćw czasie.


Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę Twojego domu, garażu, hali czy przyłączy mediów: wody, prądu, gazu. Ponadto jest załącznikiem do dokumentacji projektów budowlanych.